tel. +48 (12) 659-14-42

Przykładowy program dla sterowników SU:

Poniżej prezentuję kody źródłowe przykładowego programu dla sterownika SU 1.2 oraz sterownika SU 1.5. Program został napisany w języku C, w środowisku Atmel Studio 6.

Program wyświetla napis na wyświetlaczu oraz za pomocą klawiszy można zmieniać stan wyjść cyfrowych.

Cały program został podzielony na trzy pliki:

Program główny został podzielony na trzy części:

#include <avr/io.h>
#include "avr/interrupt.h"
#include "procedury.h"
#include "global.h"
#include "avr/pgmspace.h"
#include "lcd.h"

#define	KL_UP		0x02
#define	KL_LEFT		0x03
#define	KL_DOWN		0x04
#define	KL_RIGHT	0x05
#define	KL_OK		0x06
#define	KL_ESC		0x07

volatile unsigned short	ms, usx10;
volatile unsigned char KLAWISZ_P, KLSZ, KLAWISZ;

unsigned char const napis1[] PROGMEM=	{	"Sterownik SU 1.2á"}; 
unsigned char const napis2[] PROGMEM=	{	" firmy E-TRONIX á"}; 
	
int main(void)
{
	unsigned char wyjscie;
	
//poniżej konfiguracja TIMER-a 0,
// TIMER 0 wykorzystany jest do obsługi klawiatury	
	OCR0=91;
	TIFR=0;
	TCCR0=(1<<WGM01)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
	
	TIMSK=(1<<OCIE0);//załączenie przerwań od TIMER-a 0

	sei(); //globalne załączenie przerwań

	DDRB=0xff;		//magistrala danych jako wyjscie
	sbi(DDRD,4);	//aktywacja pinu wyswietlacza
	sbi(DDRC,6);	//aktywacja pinu ING1 odczytu wejsc cyfrowych
	sbi(DDRC,7);	//aktywacja pinu do sterowania wyjsc cyfrowych
	sbi(DDRA,4);	//aktywacja pinu /OE wyjsc cyfrowych
	sbi(PORTC,6);	//stan wysoki na ING1
	sbi(PORTC,7);	//stan wysoki na OUTG1
	cbi(PORTA,4);	//stan niski na /OE (sterowanie wyjsc cyfrowych mozliwe)
	sbi(PORTD,4);	//stan wysoki na DISPLAY

	LCD_init();		//inicjalizacja wyświetlacza LCD
	LCD_clear();	//wyczyszczenie wyświetlacza
	LCD_TXT(napis1);//wyświetlenie napisu pierwszego w wierszu pierwszym
	LCD_xy(1,2);
	LCD_TXT(napis2);//wyświetlenie napisu drugiego w wierszu drugim
	wyjscie=0;
  while(1)		//pętla główna programu
  {
		switch(KLAWISZ)	// w zależności od naciśniętego klawisza sterowane 
						// jest wyjscie cyfrowe
		{
			case KL_UP:
			wyjscie=wyjscie^0b10000001; //wyjście przekaźnikowe nr 1
			KLAWISZ=0;
			break;	

			case KL_DOWN:
			wyjscie=wyjscie^0b01000010; //wyjście przekaźnikowe nr 2
			KLAWISZ=0;
			break;

			case KL_LEFT:
			wyjscie=wyjscie^0b00000100; //wyjście przekaźnikowe nr 3
			KLAWISZ=0;
			break;

			case KL_RIGHT:
			wyjscie=wyjscie^0b00001000; //wyjście przekaźnikowe nr 4
			KLAWISZ=0;
			break;

			case KL_ESC:
			wyjscie=wyjscie^0b00010000; //wyjście tranzystorowe nr 1
			KLAWISZ=0;
			break;

			case KL_OK:
			wyjscie=wyjscie^0b00100000; //wyjście tranzystorowe nr 2
			KLAWISZ=0;
			break;

		}
		PORTB=wyjscie;	//wystawienie danej na magistralę danych
		cbi(PORTC,7);	//zatrzaśnięcie z magistrali danych na wyjścia cyfrowe
		sbi(PORTC,7);				
  }
}


Plik "lcd.c" zawiera procedury do obsługi wyświetlacza:

#include "global.h"
#include <avr/io.h>
#include "procedury.h"
#include "avr/pgmspace.h"

/*
*************************************************
* Procedura zapisująca dane w wyświetlaczu LCD. *
*************************************************
*/

void LCD_clock(u08 data, u08 rs)
{

 MAGIST_DATA=((data&0x0f)<<4);

 if (rs==1)						// linia RS wyświetlacza
  sbi(MAGIST_DATA,LCD_RS);		// ustaw linię RS wyświetlacza
  else cbi(MAGIST_DATA,LCD_RS);

 cbi(PORTB,1);
 sbi(DDRD,4);  

 sbi(MAGIST_DATA,LCD_EN);			// ustaw linię EN wyświetlacza

 wait(1);
 cbi(PORTD,4);						// i wysłanie danych na szynę
 sbi(PORTD,4);

 wait(1);
 cbi(MAGIST_DATA,LCD_EN);			// skasuj linię EN wyświetlacza

 wait(1);
 cbi(PORTD,4);
 sbi(PORTD,4);

 wait(1);
 cbi(MAGIST_DATA,LCD_RS);			// skasuj liniŕ RS wyświetlacza
}

/*
*************************************************
* Wysyłanie danych lub komend do wyświetlacza. *
*************************************************
*/
void LCD_send(u08 data, u08 rs)
{
 LCD_clock(data >> 4 , rs);	// bardziej znacząca część
 LCD_clock(data & 0x0F, rs);	// mniej znacząca część
}

/*
*************************************************
* Procedura wysyłająca komendy do wyświetlacza. *
*************************************************
*/
void LCD_send_0(u08 ch)
{
 LCD_send(ch, 0);
}

/*
*************************************************
* Procedura wysyłająca dane do wyświetlacza LCD.*
*************************************************
*/
void LCD_send_1(u08 ch)
{
 LCD_send(ch, 1);
}

/*
*************************************************
* Procedura czyszcząca wyświetlacz LCD.   	*
*************************************************
*/
void LCD_clear(void)
{
 LCD_send_0(0x01);	// wyczyść LCD

 wait(100);
}

/*
*************************************************
* Procedura inicjująca wyświetlacz LCD.   	*
*************************************************
*/
void LCD_init(void)
{
 register unsigned char i;

 wait(1600);
 for(i=0;i<3;i++)
 {
  LCD_clock(0x03, 0); //reset LCD
	wait(40);
 }
 LCD_clock(0x02,0);	//operacje 4-bitowe
 LCD_send_0(0x2C);  
 LCD_send_0(0x08);	//wylacz lcd, wylacz kursor, wlacz mruganie kursora
 LCD_clear();  	//skasuj lcd, kursor do pozycji home
 LCD_send_0(0x06); 	//przesuwaj kursor w prawo w trakcie wyswietlania
 LCD_send_0(0x0C);  	//wlacz lcd i wyłącz kursor
}

/*
*************************************************
* Procedura wyświetlająca znak na wyświelaczu	*
* LCD.             				*
*************************************************
*/
void LCD_putchar(char ch)
{

 LCD_send_1(ch);

}


/*
*************************************************
* Procedura wyświetlająca napis umieszczony 	*
* w pamięci programu.      				*
*************************************************
*/
void LCD_TXT(unsigned char tablica[])
{
unsigned char x;
 x=0;
 for (x=0; pgm_read_byte(&tablica[x])!='á'; x++)
	{
	 LCD_putchar(pgm_read_byte(&tablica[x]));
	}

}

/*
*************************************************
* Procedura umieszczająca kursor wyświetlacza	*
* na odpowiednich współrzędnych.				*
*************************************************
*/
void LCD_xy(u08 x, u08 y)
{
 switch(y)
 {
  case 1: y=0x00; break; // adres 1 znaku 1 wiersza
  case 2: y=0x40; break; // adres 1 znaku 2 wiersza
 }
 LCD_send_0(0x80+y+x-1);	// ustaw adres RAM
}


Plik "procedury.c" zawiera m.in. obsługę przerwania TIMER-a 0:

#include "avr/interrupt.h"
#include "global.h"
#include "procedury.h"
#include "lcd.h"
#include "avr/pgmspace.h"

#define	KL_UP		0x02
#define	KL_LEFT		0x03
#define	KL_DOWN		0x04
#define	KL_RIGHT	0x05
#define	KL_OK		0x06
#define	KL_ESC		0x07volatile extern unsigned char KLAWISZ_P, KLSZ, KLAWISZ;
volatile extern unsigned short ms, usx10;

/*
*****************************************************
* Obsługa przerwania TIMER-a 0, przerwanie to		*
* odpowiedzialne jest za obsługę klawiatury w
* sterowniku.										*
*****************************************************
*/
ISR(TIMER0_COMP_vect)

{
 usx10++;
// if (us==8) us=0;
 ms++;
 if (ms==400)
	{
	 ms=0;
	 KLAWISZ_P=0;
	 if (bit_is_clear(PINC,PC2)) KLAWISZ_P=KL_UP;
	 if (bit_is_clear(PINC,PC3)) KLAWISZ_P=KL_LEFT;
	 if (bit_is_clear(PINC,PC4)) KLAWISZ_P=KL_DOWN;
	 if (bit_is_clear(PINC,PC5)) KLAWISZ_P=KL_RIGHT;
	 if (bit_is_clear(PINA,PA6)) KLAWISZ_P=KL_ESC;
	 if (bit_is_clear(PINA,PA7)) KLAWISZ_P=KL_OK;
	 if (KLAWISZ_P!=0) KLSZ=KLAWISZ_P;
	 if ((KLAWISZ_P==0)&&(KLSZ!=0)) 
		{
		 KLAWISZ=KLSZ;
		 KLSZ=0;
		}
	}
}/*
*****************************************************
* Porcedurka odmierzania czasu.       		*
*****************************************************
*/
void wait(unsigned short czas)
{
 usx10=0;
 while (usx10!=czas);
}

Sterownik SU

Foto. 1. Efekt działania programu.

Początek ..
ikona-google
ikona-youtubee